เครื่องแต่งกาย

ผ้าลีมาบาติก เป็นการนำลวดลายจากผ้าลีมา(ผ้าจวนตานี) ประยุกต์พิมพ์ลงบนผ้าบาติก ก่อให้เกิดการพัฒนา และต่อยอดศิลปะ องค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)...
ผลิตภัณฑ์ผ้าจวนตานี หรือผ้าลีมา หรือผ้ายกตานี หรือผ้าล่องจวน เป็นผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมของปัตตานี มี แหล่งผลิต คือ ชุมชนทรายขาว อ.โคกโพธิ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทอด้วยเส้นใยไหม...