สถาปัตยกรรม

วังเก่าของเจ้าเมืองปัตตานี สมัยราชวงศ์กลันตันที่ปกครองเมืองปัตตานี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2388-2449