หอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี

kerdajino-016.jpg
ชุมชนไทย/จีน
อื่นๆ
ศาลเจ้าเล่งจูเกียง 63 ถนนอาเนาะรู ตำบล อาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
073-333316

ประวัติและความสำคัญ

หอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานีหรือพิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นแหล่งรวบรวมศิลปะภาพถ่าย วิชาการต่างๆ เป็นศูนย์เรียนรู้ ประวัติชุมชนจีนโบราณ ที่เริ่มเข้ามาอยู่ในปัตตานี ตั้งแต่สมัยลิ่มโต๊ะเคี่ยม และเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และประวัติองค์พระจีนที่สำคัญ ๆ ในศาลเจ้า การเสด็จของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๙ ประวัติบุคคลสำคัญในตลาดจีนเมืองปัตตานี และการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมรวบรวมอุปกรณ์เครื่องใช้ในศาลเจ้า การจัดงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นต้นได้รับการสนับสนุนการจัดสร้างโดย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
ชั้น 1 ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงประวัติจังหวัดปัตตานี และชุมชนจีน ประวัติพระหมอ เรื่องราวเจ้าแมลิ้มกอเหนี่ยว เกี้ยวประกอบพิธีงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ห้องมัลติมีเดีย 1 และห้องบรรยาย
ชั้นที่ 2 จะพบกับห้องมัลติมีเดีย 2 ส่วนจัดแสดงภาพและเรื่องราวราชวงศ์กับเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และภาพตระกูลคณานุรักษ์

แสดงความคิดเห็น