ศาสนสถาน

สุเหร่าตะลุโบ๊ะ ตั้งอยู่ที่ถนนยะรัง ตรงเลี้ยวตะลุโบ๊ะ เดิมเป็นอาคารไม้เป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมชุมชนตะลุโบ๊ะ และด้วยสุเหร่าแห่งนี้ตั้งอยู่ติดถนนสายหลักทางไปจังหวัดยะลา จึงทำให้เส้นทางสายนี้มีการจราจรคับคั้งตลอดเวลา จึงมีพี่น้องมุสลิมทั้งชายและหญิง แวะเวียนปฏิบัติศาสนกิจอยู่เสมอ
มัสยิดรายอปัตตานี หรือ มัสยิดรายอฟาฏอนี ซึ่งเป็นมัสยิดแห่งแรกของรัฐปัตตานี ซึ่งปัจจุบันยังเป็นสถานที่ที่ชุมชนใช้ประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจ