ประวัติความเป็นมา

ชุมชนมลายูจะบังติกอ หรือชุมชนวังเก่า ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลจะบังติกอ บริเวณริมแม่น้ำปัตตานีในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี ในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้เดิมเคยเป็นที่ตั้งของวังโบราณของเจ้าเมืองปัตตานี ที่เคยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในท้องถิ่นและเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองปัตตานี จนกระทั่งได้มีการยุบเมืองรวมเป็นมณฑลปัตตานี ทำให้วังซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเพียงที่อยู่อาศัยของบุตคหลานสืบต่อมาถึงปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสามแยกจะบังติกอ ถนนหน้าวัง ปัจจุบันเป็นถนนลาดยางเลียบแม่น้ำปัตตานี ถนนนี้เชื่อมระหว่างตัวเมือง

ประชากรในเขตชุมชนนี้ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของข้าราชการ นักการเมือง นักธุรกิจที่ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมลายู ปัจจุบันพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ ถือเป็นพื้นที่ค้าขายหรือย่านตลาดสินค้ามือสองของชุมชน ที่ดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มาจับจ่ายใช้สอย และได้ขยายพื้นที่บางส่วนไปยังชุมชนบริเวณใกล้เคียงย่านชุมชนมัสยิดกลางอีกด้วย