เว็บไซต์

ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาขึ้นตามข้อเสนอแนะของโครงการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติสุขของชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ระบบฐานข้อมูลข่าวชายแดนใต้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ ที่เกิดจากการรวบรวมสถานการณ์ข่าว บทความการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสืบค้นได้อย่างแพร่หลายและกว้างขวาง ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย นักวิชาการและผู้ใช้สนใจทั่วไป ในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในระดับชาติต่อไป
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และรับผิดชอบในการพัฒนาส่งเสริมเผยแพร่ และ ดำเนินกิจการ เพื่อเป็นการริเริ่มให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนคุ้มครองให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Southern Border Area News Summarises) เป็นฐานข้อมูลที่วิเคราะห์เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากสำนักพิมพ์ออนไลน์ต่างๆ ในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน