ศาสนสถาน

วัดตานีนรสโมสร สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2395 แด่เดิมย้ายจากบริเวณเมืองเก่าที่บ้านนา ตำบลกรือเซะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สีตะวันกรมการเมืองปัตตานี สร้างขึ้นเป็นที่ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาประจำมณฑลปัตตานี เดิมชื่อว่าวัดบางน้ำจืด แต่ประชาชนทั่วไปเรียกว่าวัดกลาง
วัดนิกรชนารามเริ่มก่อตั้งเมื่อต้นปี พ.ศ. 2478 สืบเนื่องจากพระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) วัดราชาธิวาส เจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราชมาตรวจการคณะสงฆ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 พำนักที่วัดตานีนรสโมสร พระธรรมวโรดมมีความประสงค์จะสร้างวัดในเมืองปัตตานีเพิ่มอีกหนึ่งวัด เนื่องจากในเมืองปัตตานีมีวัดอยู่เพียงสองวัด
“มัสยิดปากีสถานปัตตานี” มัสยิดแห่งนี้มีชาวมุสลิมเข้ามาประกอบพิธีละหมาด และเป็นสถานที่พักแรมสำหรับคนต่างถิ่น เรียกว่า เดรา