ปือลางีนิทรรศการ

2 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมปฏิบัติการที่นำมาสู่การจัดนิทรรศการครั้งนี้ โดยมีคุณศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “”ปือลางี: ผ้ารุ้งหลากสี ผลิตภัณฑ์ดีชายแดนใต้” ซึ่งจัดแสดงผลงานของผู้สร้างสรรค์ผลงาน “ผ้าปือลางี” และ ผลิตภัณฑ์จาก “ผ้าปือลางี” ของผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคผ้าปือลางี” และ หลักสูตร “ผลิตภัณฑ์จากผ้าปือลางี”
ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการที่นำมาจัดนิทรรศการในวันนี้ เป็นผ้าและผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม มีอัตลักษณ์ มีชีวิตชีวาและมีเสน่ห์ยิ่ง มาจากความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ของผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งมาจากการถ่ายทอดความรู้และเทคนิควิธีด้วยวิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ศรุดา กันทะวงศ์ และอาจารย์สิรภพ บุญสุข
กิจกรรมนี้เป็นการต่อยอดการพัฒนาผ้าปือลางีตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ขอขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีและทุกท่านที่ริเริ่มและมีส่วนร่วมในการนำสายรุ้งแห่งความงดงามประดับเมืองปัตตานีอีกครั้ง รวมทั้งขอขอบคุณทีมอาจารย์และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ช่วยรังสรรค์ “ปือลางีนิทรรศการ” ได้อย่างงดงามด้วยบรรยากาศที่เบิกบานและเปี่ยมสุข
Cr. ภาพจากศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ ม.อ.ปัตตานี
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดภาคใต้ชายแดนด้วยแพลตฟอร์มขยายผลการท่องเที่ยวมูลค่าสูงต่อยอดจากโครงการ Pattani Heritage City (Creative Economy) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
แสดงความคิดเห็น