admin

ปือลางีนิทรรศการ

ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้รับผิดชอบโครงการ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมปฏิบัติการที่นำมาสู่การจัดนิทรรศการครั้งนี้ โดยมีคุณศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “”ปือลางี: ผ้ารุ้งหลากสี ผลิตภัณฑ์ดีชายแดนใต้”

Pattani Heritage City ร่วมกับ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เผยแพร่คลิปวิดีโอชุด “เล่าเรื่องเมืองตานี” นำเรื่องราวน่ารู้คู่สังคมพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีออกสู่สังคม

Pattani Heritage City ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการผลิตคลิปวิดีโอชุด “เล่าเรื่องเมืองตานี” นำเสนอเรื่องราวน่ารู้ที่อยู่คู่สังคมพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีมาอย่างยาวนาน นำเสนอต่อสาธารณชน

1 2 3 9