หัวหน้าโครงการร่วมกับทีมวิจัยโครงการปัตตานีสิริมงคล : เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมจีนชายแดนใต้ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าละหมาดบ้านกระหวะ

วันที่ 18 กันยายน 2566
อาจารย์บัญชา เตส่วน หัวหน้าโครงการร่วมกับทีมวิจัยโครงการปัตตานีสิริมงคล : เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนวัฒนธรรมจีนชายแดนใต้ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนอุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชนทุนทางวัฒนธรรมปัตตานี้ ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าละหมาดบ้านกระหวะ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนา ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 2 กลุ่ม คือชาวจีนและมลายู สู่ตลาดสากลและสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไป
#วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี
#มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท
#ปัตตานีสิริมงคล
#PattaniHeritageCity

แสดงความคิดเห็น