นักวิจัยโครงการฯ ให้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย (SROI) ที่ดำเนินการมากว่า 5 ปี

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 นักวิจัยโครงการวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยที่ดำเนินการมากว่า 5 ปี ต่อคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผลลัพธ์โครงการวิจัย ROI/SROI
ภายใต้กรอบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

นำโดย ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยการพื้นที่และทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพผู้ประกอบการและวิสาหกิจวัฒนธรรม: การขยายพื้นที่และต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งนักวิจัยในโครงการ ประกอบด้วย ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล คณะวิทยาการสื่อสาร ผศ.ดร.นภดล ทิพยรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ชนกิตติ์ ธนะสุข รองผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา และ นางสาวจิราพร แสงนิล ผู้ช่วยวิจัยสังกัดสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามจากคณะทำงานพัฒนาระบบประเมินผลลัพธ์โครงการวิจัย ROI/SROI ภายใต้กรอบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน และสำนึกท้องถิ่น นำโดย ดร.ฉัตรฤดี ศิริลำดวน ดร.วิทวัส เหมทานนท์ อ.ศศิพัชร์ สันกลกิจ ผศ.ดร.ฮัมเดีย มูดอ และที่ปรึกษาคณะทำงานประเมินฯ ประกอบด้วย ดร.สิริวิท อิสโร และ ดร.วศิน โกมุท

โครงการวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยเป้าหมายหลักของโครงการ คือ การค้นหาทุนทางวัฒนธรรมในย่านเมืองเก่าปัตตานี การประสานกลไกเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองปัตตานีด้วยฐานทุนทางวัฒนธรรม นอกจากนั้นแล้ว โครงการวิจัยฯ ยังจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อเสริมศักยภาพวิสาหกิจวัฒนธรรมและผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรมจนก่อให้เกิดพื้นที่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ ส่งต่อ สืบทอดทุนทางวัฒนธรรม และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานทุนทางวัฒนธรรมอีกด้วย

การให้ข้อมูลเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในครั้งนี้ คณะนักวิจัยได้เชิญผู้กลุ่มพันธมิตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ ประกอบด้วย นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี นางสาววรรณา อาลีตระกูล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี และนายอรรถพร อารีหทัยรัตน์ นักประวัติศาสตร์และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น มาร่วมให้ข้อมูล ในช่วงบ่าย คณะประเมินฯ ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการวิจัยฯ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิริจริยา นำโดย นางกรวิภา ขวัญเพ็ชร ประธานกลุ่มพร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม และ กลุ่มตัดเย็บริมเจ นำโดย นางรูกายะห์ ดือราแม ประธานกลุ่ม ปัจจุบัน โครงการวิจัยฯ ยังคงดำเนินการต่อเนื่องและขยายผลจากพื้นที่ย่านเมืองเก่าปัตตานีสู่พื้นที่รอบนอก ได้แก่ อำเภอโคกโพธิ์ มายอ และสายบุรี การขับเคลื่อนงานวิจัยนี้นับเป็นหนึ่งในเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดแข็งของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
#วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี
#มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
#การขับเคลื่อนอุทยานวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชนทุนทางวัฒนธรรมปัตตานี
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท
#PattaniHeritageCity

แสดงความคิดเห็น