admin

ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนใต้ (SOREDA)

ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ พัฒนาขึ้นตามข้อเสนอแนะของโครงการวิจัยเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์เพื่อสันติสุขของชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรม “ค้นพบ ค้นหา วิถี Pattani Heritage”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม “ค้นพบ ค้นหา วิถี Pattani Heritage” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมพื้นที่ทางวัฒนธรรม ตามโครงการ “ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม” ในวันจันทร์ ที่ 14 มกราคม เวลา 18.00 – 21.00 น.

นิทรรศการนำเสนอผลงานในงาน BCG in action@Southern of Thailand (ด้านขวาน 4.0)

โครงการปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม( Pattani Heritage City ) จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในงาน BCG in action@Southern of Thailand (ด้านขวาน 4.0) ในวันที่ 14 ธ.ค.61 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่…

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกภายใต้โครงการปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม (Pattani Heritage City) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วันที่ 20 ธันวาคม…

Pattani Heritage City จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 กิจกรรม

โครงการปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม (Pattani Heritage City) กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 กิจกรรม มุ่งหวัง เผยแพร่อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมอันสวยงามในพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรมในจังหวัดปัตตานี…

ลานพระบิดา ม.อ.ปัตตานี

พระรูปพระราชบิดา จุดรวมใจชาวสีบลูรูสะมิแล อีกมุมถ่ายภาพต้องห้ามพลาดของเมืองปัตตานี

หอนาฬิกา เมืองปัตตานี

หอนาฬิกา เมืองปัตตานี แลนด์มาร์กสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะต้องไม่พลาดในการเก็บภาพเมื่อมาเยือนปัตตานี

โครงการเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมชุมชน

โครงการปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม (Pattani Heritage City) กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมชุมชน วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมชุมชน

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมชุมชน วันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี…

1 7 8 9