ข่าวและกิจกรรม

รู้คุณค่า วิชาการ วัฒนธรรม

รวมผลิตภัณฑ์จากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี: Cultural economy development: Pattani Heritage City นำเสนอในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 28 วันที่ 15-23 กันยายน 2563 จัดโดย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลิตภัณฑ์จากโครงการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าท้องถิ่นชายแดนใต้ และการพัฒนาวิสาหกิจผ้าและเครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์จากโครงการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าท้องถิ่นชายแดนใต้ และการพัฒนาวิสาหกิจผ้าและเครื่องแต่งกาย ภายใต้โครงการ Pattani Heritage City โดยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

เปิดตลาด”จาบังมากัน”

ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการฯ และดร.ชนกิตติ์ ธนะสุข รองผู้อำนวยการฯ พร้อมทีมงานสถาบันวัฒนธรรมฯ ร่วมกับชุมชนวังเก่าจะบังติกอ เตรียมการเปิดตลาด”จาบังมากัน” ตลาดหลังวังจะบังติกอ อ.เมืองฯ จ.ปัตตานี

จังหวัดปัตตานีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย ประจำปี 2563

ข่าวดี!!! จังหวัดปัตตานีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย (Thailand Creative District Network: TCDN) ประจำปี 2563

Ramadan Kareem 2020

รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี นำคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไปมอบถุงยังชีพให้กับชาวชุมชนตำบลจะบังติกอ

เรียนรู้เรื่องการฟื้นใจเมืองเก่าภูเก็ตไปพร้อมกับ “3 อา” อาคาร อาหาร อาภรณ์ จากประธานย่านเมืองเก่าภูเก็ต

เรียนรู้เรื่องการฟื้นใจเมืองเก่าภูเก็ตไปพร้อมกับ “3 อา” อาคาร อาหาร อาภรณ์ จากประธานย่านเมืองเก่าภูเก็ต

การประสานกลไกและบูรณาการความร่วมมือ 5 ภาคีพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ 1

ม.อ.ปัตตานีโดยทีมวิจัย ฯ จึงจัดประชุมประสานความร่วมมือจากผู้บริหารและตัวแทนภาคีหลักที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 วัดตานีนรสโมสร โดยมีพระสิริจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้นำ และ ผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ

1 2 3 4